Naturreservatet Hovfjället

slide4-700x240

Hovfjället är ett naturreservat. På övre delen av berget är det gott om lav- och ljungrika hällmarker med låga, vindpinade tallar. Längre ner finns granskog av naturskogskaraktär och i planare partier är det myrmarker. Vid Vargmossen är det rena urskogen med smala “flaggstångsgranar” typ fjällskog och knotiga tallar som är över 200 år gamla. Det finns gott om bärmarker och fågelarter som tjäder, orre och järpe och ibland även fjällvråk, hökuggla och varfågel. Ett gammalt björnide visar att det tidigare har funnits björn i området.

I Hovfjällets naturreservat samsas målsättningarna att bevara och vårda värdefull natur med anläggningar för friluftsliv. Här finns mängder av leder för vandring och längdskidåkning men också backar för utförsåkning.

Bergets övre delar domineras av lav- och ljungrika hällmarker och i de lägre liggande områdena finns grannaturskog. Där marken planar ut breder myrmarker ut sig. Området vid Vargmossen hyser de mest urskogsartade skogsbestånden med smala “flaggstångsgranar” av fjällskogstyp och knotiga tallar varav flera är över 200 år gamla.

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk för skyddade områden, Natura 2000.

Ledkarta Hovfjället »

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida »